Het grote gelijk domineert de publieke opinie

DIEGENEN DIE KWAAD SPREKEN, RODDELEN, COMMENTAAR GEVEN OF BEKRITISEREN HEBBEN VOLLEDIG GELIJK.

Het feit dat anderen gelijk hebben is geen enkel probleem maar geen gelijk willen hebben, is een grote opluchting en een oneindig geluk.

Bla bla, bla bla, bla bla… woorden en woorden, uitdrukkingen en gezegden, publicaties en commentaren, aanklachten en opinies, persberichten en rapporten, artikels en boeken…. De verbale communicatie is voor de mens dagelijkse kost. Wat zouden we met zoveel woorden willen zeggen? De wereldwijde web voldoet niet om alles te publiceren wat een mens zou willen zeggen. En achter elk ding dat we communiceren, manifesteert zich de verborgen intentie om gelijk te hebben en ons te bevestigen in het gelijk dat we denken te hebben. Zelfs de wetenschap wordt geplaagd met dit soort van individuele intenties die schuilen in wetenschappers die iets, waarin ze geloven, moeten bewijzen en dat doen via “wetenschappelijke rapporten” die ze op zeer methodische en professionele wijze uitvoeren. Ze verbergen daarbij hun intentie achter de zogenaamde wetenschappelijke objectiviteit. Uiteindelijk willen de wetenschappers iets bewijzen waarin ze menen gelijk te hebben en daarvoor hebben ze bewijzen nodig. Alle bewijzen die ze bekomen zijn daardoor in min of meerdere mate gemanipuleerd door de onderliggende intentie.
Stel ik hiermee de wetenschap in vraag en relativeer ik ze? Niet alleen dat; ik stel ook alles wat er gezegd en geschreven wordt, in vraag. Ik wil me verdiepen in de intenties van de rede en het gelijk en verder gaan dan wat het uitdrukt. We gaan ons in de achterkamer van de rede begeven en in het feit dat wij mensen redelijke wezens zijn. De onderliggende intentie die mijn woorden leidt in deze “post”, is de vergruizeling van de rede om de weg te bereiden naar de ontmoeting met de irrationaliteit van het mysterie.

HET BEGRIJPEN VAN DE INNERLIJKE NATUUR VAN DE REDE

In een proces van innerlijke evolutie waarin het bewustzijn begint te ontwaken, kunnen we ons bewust worden van de illusie van de objectiviteit. Voor de meeste personen is het een enorme teleurstelling om zich te realiseren dat wat voor onszelf “waarheid” is, in werkelijkheid voor de anderen een leugen is. Wij mensen willen van een partiële en individuele waarheid een universele WAARHEID maken. Het slechte nieuws is dat mijn waarheid niet de waarheid is en dat jouw waarheid niet de waarheid is. Dat doet pijn, nietwaar? Nee, voor mij is dat een leugen want het doet me geen pijn.

De rede en het gelijk dat iemand denkt te hebben kan niet aan de ander gegeven worden; het is een privé bezit en onoverdraagbaar. Het is een eigen creatie gebaseerd op zichzelf en voor zichzelf.

Het woord “REDE” komt van het Latijn RATIO en dat betekent berekenen. Wanneer men gelijk heeft, is dat omdat men goed zijn besluiten – waartoe men is gekomen – heeft berekend zodat ze coherent zijn met wat we geloven en denken. “Redeneren” is nadenken om zo een gedachte te vormen rond iets of iemand. Volgens het woordenboek is het de basis om oordelen te kunnen vellen. De evidenties eisen een oordeel maar wat men een “evidentie” noemt is in werkelijkheid enkel evident voor diegene die het op die manier gewaarwordt. Maar omdat hij het zo duidelijk ziet, wil hij dat de anderen het ook op dezelfde manier zien.

“Gelijk hebben” betekent enkel en exclusief de eigen standpunten en waarnemingen beschouwen om een besluit te trekken. VERBLINDING is mentale blindheid en is een synoniem van gelijk hebben. Het is geen andere gezichtspunten willen zien, zich opsluiten in het eigen geloof en in de besluiten waartoe men is gekomen.

Gelijk krijgen vraagt veel moeite. Er zijn veel toewijding, intelligentie en argumenten nodig om gelijk te hebben. En het is zeer vermoeiend om daarna het gelijk te behouden want de geest is zeer jaloers van de eigen rede. Om het gelijk te behouden is er welbespraaktheid en volhouding vereist. Voor mij is het een grote opluchting om gelijk te geven, om te aanvaarden dat anderen gelijk hebben, vooral wanneer het gaat om beweringen die tegen mij worden gemaakt. Ik kan en wil geen energie steken in het me verdedigen of in het aanvallen van zij die mij aanvallen want ik respecteer de rede en het gelijk van de anderen. Iedereen is eigenaar in het kiezen van de ideeën die hij wil voor het vormen van de besluiten die hij nodig heeft. Alles is relatief, zelfs de rede of het gelijk. Er is niets objectiefs in de rede; integendeel het is pure subjectiviteit. Het is zoals kijken in één richting, terwijl men andere richtingen negeert. Gelijk hebben leidt onvermijdelijk naar “verblinding”, wat een extremisme is voorkomend uit het verstand. In dit extremisme krijgen acties vorm die door haat of woede worden geleid.

Het is waar dat de aanvallen en bedreigingen naar mij toe voortduren, alsook naar enkele leiders van deze beweging waarvan ik deel uitmaak en van de organisatie die ik gesticht heb. In deze organisatie gebruiken we Ayahuasca (onder andere entheogenen) als psychotherapeutisch instrument ter genezing en in functie van de innerlijke evolutie. We gebruiken ze niet als een heilige plant, noch als het ceremonieel centrum van welke culturele, traditionele, ancestrale of religieuze groep dan ook.

Het motief van de aanvallen, zoals ik het geïnterpreteerd heb, is zeer gevarieerd. Soms denk ik dat het is door het fundamentele gegeven dat we afstand hebben genomen van het verleden om ons te begeven in nieuwe en originele opties ter innerlijke exploratie. Andere keren heb ik het gevoel dat diegenen die ons aanvallen deel zouden willen uitmaken van deze organisatie maar niet weten hoe dat te zeggen. Op andere momenten ervaar ik, gebaseerd op wat een Peruviaanse sjamaan me zei, dat er een fundamentele afkeer is van het feit dat ik een Argentijn ben. En ik werd ook beïnvloed door andere zeer intelligente personen die me verzekerden dat het allemaal een belangenkwestie is, of beter gezegd een geldkwestie en een verovering van de markt. Hoe dan ook… er zijn vele manieren om het te interpreteren. Dit zijn allemaal mijn redenen, niet de jouwe. Het zijn mijn mogelijke waarheden maar het is niet de waarheid.

Veel etnische leiders, inheemse vertegenwoordigers of leiders van één of andere sjamanistische groep willen nog verder gaan. Ze proberen zelfs veel beschuldigingen over mij te bewijzen en herhalen die steeds opnieuw, als papegaaien. Ze doen dat via publicaties van stellingen en massieve verspreiding van berichten die ze zelf maakten (zelfs wetenschappers zijn in de val van de subjectiviteit gevallen) en die gedrenkt zijn met niet geverifieerde data of gegevens die ze niet waarheidsgetrouw kunnen aantonen met bewijzen. Ze behandelen me als een vermeende schuldige maar ze kunnen me niet voor het gerecht brengen of veroordelen, enkel me beschuldigen. Ze kunnen enkel met stenen gooien. Maar zelfs dan, als we binnenin hen kunnen kijken, kunnen we waarnemen dat ze zonder twijfel GELIJK HEBBEN. Eenvoudigweg omdat ze het zeggen en schrijven. Als ze het denken dan is het omdat ze gelijk hebben. Zo functioneert de communicatie voor veel personen: “Als de televisie het zegt of als ze het publiceren in Facebook dan moet het waar zijn”. Op die manier worden de sociale media, waarin gelijk wat kan gepubliceerd worden en volgelingen kunnen geronseld worden voor gelijk welke bezigheid of hobby, gebruikt door mensen om anderen aan te vallen of te proberen anderen te vernietigen op basis van hun eigen GELIJK. De sociale media zijn een uiting van wat ons overkomt op persoonlijk vlak: “ALS IK HET DENK EN GELOOF, DAN HEB IK GELIJK”.

Hoe zou ik niet de rede en het gelijk kunnen erkennen en geven aan anderen, wanneer elkeen zegt wat hij zegt omwille van één of andere reden? Elk menselijk wezen heeft zijn eigen ideeën en ideologieën, zijn eigen interesses en heeft er belang bij dat niemand die kan schaden. Elkeen heeft zijn eigen interpretatie van wat hij ziet of hoort; elke persoon is vrij om de conclusies te trekken die hij wil op basis van zijn eigen waardenschaal. De ander heeft zijn reden om te spreken, een opinie te hebben, te bekritiseren of te oordelen…. Wat is het probleem dat dit zo is? Ik vind dit helemaal niet vervelend; ik respecteer de opinie van de ander, zelfs als deze meningen me proberen te belasteren of me in het oog van de storm plaatsen. Ik begrijp dat ze het om één of andere reden zeggen, dat het geen toeval is of geen “goestingske”.

In conflict treden met mij kan soms voldoening geven, bekendheid of zelfs een zekere quota van macht. Andere keren is kwaadspreken als een grote bevrijdende biecht voor wie kwaad spreekt. Nog in andere omstandigheden zijn er wonden of trauma’s van het verleden die door iets of iemand geactiveerd worden omdat er, zonder het te willen, pijnlijke punten werden geraakt. Andere keren is het omdat ze een zaak verdedigen en niet toelaten dat ze bevraagd worden. En in nog andere gevallen kiezen mensen de weg van de verbale katarsis om alle woede en agressiviteit die ze meedragen te kunnen lossen. Beschuldigingen strooien kan een genezende daad zijn voor diegenen die vol innerlijke afkeer wrok of haat zitten en die ze niet hebben kunnen uiten op het juiste moment. Deze destructieve energie naar buiten projecteren is die willen richten op vele anderen buiten ons. Wanneer er een hoge innerlijke temperatuur is, dient die zich naar buiten te werken. Wat dan ook de reden is om gelijk te willen hebben en wat dan ook de manier om dit te uiten, is eigen aan elkeen en is deel van het evolutieproces van elkeen.

Een concreet voorbeeld dat ik in mijn eigen leven beleef: men zegt dat ik een bedrieger ben. Maar dat moet niet aangetoond worden. Dat is evident. Ik erken het omdat ik dat in zekere zin ook ben voor iedereen die het niet eens is met wat ik zeg of schrijf. Ik ben een bedrieger voor al diegenen die, ondanks alle bedreigingen aan mijn adres, me niet kunnen doen zeggen wat zij zouden willen horen. Een fraude is een misdrijf dat objectief kan aangetoond worden maar als het een subjectieve bevestiging is die gebaseerd is op een diskwalificatie omwille van emotionele, religieuze, filosofische of ideologische redenen, dan is het duidelijk dat deze beschuldiging gereduceerd blijft tot nog eens een belediging. Elke niet gefundeerde aanklacht en zonder reële bewijzen komt voort uit een innerlijke wond van diegene die aanklaagt. Dat is te begrijpen.

Een ander voorbeeld: ze zeggen dat Darwin Grajales kinderen wil misbruiken, alsof hij een seksueel roofdier is geworden. Het lijkt er op dat deze vertederende Colombiaanse zanger op een dag heeft gezegd dat hij de liefde wou bedrijven met kinderen, mannen en ouderen. Hijzelf heeft verduidelijkt dat “de liefde bedrijven” niet gelijk is aan seks hebben, maar aan de ervaring van liefde te geven en krijgen van alle personen, kinderen en ouderen. Het gaat niet om een erotische liefde maar om een sentimentele, die gebaseerd is op de aanvaarding en dankbaarheid wegens de anderen om wie ze zijn. Maar waarom wil men deze affirmatie op een verkeerde manier interpreteren? We zijn met duizenden die Darwin kennen en we weten maar al te goed dat wat hij zegt en nog meer wat hij doet, niets te maken heeft met seksueel misbruik. We moeten hem niet verdedigen maar enkel eens te meer bevestigen dat zij die het zo interpreteren dat doen omwille van iets wat inherent is aan henzelf.

PERSONEN DIE MET AYAHUASCA- EN YAGE- WERKEN EN MEESTER GENEZERS LATEN ZICH DOOR HUN EIGEN TONG IN VRAAG STELLEN. Wat zou er aan het gebeuren zijn bij zoveel personen die ayahuasca drinken en drinken maar die hun destructieve gedrag niet wijzigen, noch stoppen met kritiek te leveren? Waarom hebben zoveel belangrijke referenten in de ayahuasca-wereld nog steeds hun oordeel, woede en wrok niet kunnen helen? Waarom heeft een groep van 100 zogenaamde wetenschappers een brief ondertekend waarin men beweert dat ik een gevaar ben in het gebruik van ayahuasca, gebaseerd op een document dat voortkomt uit roddels? Wat is er aan het gebeuren bij zoveel mensen dat het slechtste van zichzelf  te voorschijn komt in daden die hun eigen redelijkheid in vraag stellen?

Aan ieder van hen GEEF IK GELIJK WANT HET IS VAN HEN. IK WIL ME NIET TOE-EIGENEN WAT NIET VAN MIJ IS.

DOOR GELIJK TE GEVEN AAN ZOVEEL ZWARTMAKERS OF MENSEN DIE HUN GELIJK NODIG HEBBEN, BEWEER IK NIET DAT WAT ZE ZEGGEN OOK WAAR IS MAAR WEL DAT HET “HUN” WAARHEID IS, EEN WAARHEID GECREEERD OP HUN MAAT, VOOR DATGENE WAT ZE AAN ZICHZELF WILLEN BEWIJZEN.

Het spijt me dit nieuws te moeten meedelen, nl. dat de objectiviteit niet bestaat behalve in die ontwaakte en verlichte wezens die toegang hebben tot het objectieve bewustzijn. Maar de rest van ons, stervelingen, zijn pure subjectiviteit. Zelfs wat ik nu aan het schrijven ben, komt vanuit mijn subjectiviteit en is duidelijk gericht op het doen wankelen van de subjectiviteit van diegenen die geobsedeerd zijn in het krijgen van hun gelijk.

Alberto José Varela

[email protected]

IK BEN NIET ALBERTO JOSÉ VARELA WANT IK BEVRAAG MEZELF VOORTDUREND OMTRENT WAT OF WIE IK BEN.

IK GELOOF NIET IN MEZELF.

Aandeel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top